SAP-ove knjižnice prediktivnih algoritama i funkcija

BI alati / Skladištenje podataka

SAP-ove knjižnice prediktivnih algoritama i funkcija

S pojavom in-memory i big data koncepta, omogućio se i ubrzani razvoj i šira praktična primjenjivost prediktivnih analitika. Kako bi se korištenje prediktivne analitike još više pojednostavilo, SAP je razvio set predefiniranih prediktivnih algoritama i funkcija koji se mogu koristiti:

 • SAP PAL (engl. Predictive Analysis Library)
 • SAP APL (engl. Automated Predictive Library)

Oba rješenja su prilagođena za izvođenje na SAP HANA platformi, a nalaze se u sklopu SAP Application Function Library ili kraće AFL-a. Osnovni koncept AFL-a je omogućiti procesiranje pojedinih funkcija SAP aplikacija unutar SAP HANA platforme kako bi se optimizirale performanse.

SAP HANA platforma, kao i SAP Predictive Analytics ima mogućnost integracije i s R-om (kao što je i prikazano na slici 1) pa tako i mogućnost dodatnog korištenja i knjižnice od nekoliko tisuća predefinarnih funkcija i algoritama razvijenih u R-u.

Capture

Slika 1. Pojednostavljena shema SAP HANA sustava

 

SAP  PAL – Predictive Analysis Library

SAP PAL nalazi se u sklopu SAP HANA platforme, a obuhvaća set predefiniranih algoritama koji se mogu koristiti za prediktivne analize.

Razvijeno je preko 70 SAP PAL prediktivnih algoritama koji su  podijeljeni u sljedeće kategorije:

 • Clustering
 • Classification
 • Regression
 • Association
 • Time Series
 • Preprocessing
 • Statistics
 • Social Network Analysis
 • Miscellaneous

 

SAP  APL – Automated Predictive Library

SAP APL je za razliku od SAP PAL-a puno jednostavniji za korištenje i bazira se na automatizaciji prediktivnih procesa. Funkcije SAP APL-a se najčešće koriste unutar SAP Predictive Analytics alata u kojem se radi modeliranje, a procesiranje se pomoću APL funkcija izvodi unutar SAP HANA platforme.

APL funkcije mogu se grupirati u tri osnovne grupe:

 • Prediktivno modeliranje
 • Poslovna predikcija
 • Tehničke karakteristike

SAP APL je orijentiran na izradu i testiranje prediktivnih modela i traženju odgovora na pojedina poslovna pitanja, a sadrži i set pojednostavljenih procedura koje se mogu pozvati. Kako bi se izradio model i našli traženi odgovori, SAP APL koristi vlastite algoritme za identifikaciju koji bi bio prikladan algoritam za poslovni scenarij koji se želi analizirati.

SAP APL se može pristupiti i putem SAP HANA Studia, a pojedine SAP APL SQL skripte mogu se uključiti i unutar SAP HANA aplikacija.

Tipovi modela koji se mogu kreirati pomoću SAP APL-a su:

 • Classification/Regression
 • Clustering
 • Time series analysis
 • Recommendation

 

Osnovna usporedba SAP PAL vs SAP APL

Oba seta knjižnica nalaze se unutar SAP HANA platforme pri čemu SAP PAL se koristi unutar SAP HANA aplikacija, a SAP APL je namijenjen kako bi se omogućilo izvršenje pojedinih SAP Predictive Analytics funkcionalnosti unutar SAP HANA platforme. Obje knjižnice se nalaze unutar SAP Application Function Library.

SAP PAL je orijentiran na prediktivne algoritme, a SAP APL na prediktivno modeliranje. Stoga SAP PAL zahtjeva detaljno poznavanje i razumijevanje pojedinih algoritama za prediktivne analize kao i detaljnu specifikaciju ulaznih, izlaznih te eventualno drugih potrebnih parametara.

SAP APL je nešto jednostavniji budući da dobar dio odrađuje automatski kao što mu i samo ime kaže. Stoga je u nekim segmentima dovoljno poznavanje osnovnih koncepata i ne zahtijeva takvo prediktivno i tehničko znanje kao SAP PAL.

Obje knjižnice podržavaju eksport u PMML format kako bi se rezultati mogli podijeliti i izvan SAP okruženja.

Fokus je na pojednostavljenju

SAP-ove knjižnice unaprijed predefiniranih prediktivnih algoritama i funkcija definitivno olakšavaju, ubrzavaju i proširuju upotrebu prediktivnih modela i analiza. Svakom novom verzijom knjižnice se dodatno proširuju s novim algoritmima i funkcijama neprestano osluškujući zahtjeve i potrebe korisnika. Fokus je stavljen na pojednostavljenje i veću primjenjivost kako bi se što više iskoristili potencijali i mogućnosti prediktivnog modeliranja i prediktivnih analiza.

Više o primjenjivosti pojedinih predefiniranih algoritama i modela pročitajte u nekom od naših sljedećih bologova.
Izvori: